Barnbidraget

  • Inläggskategori:Familj
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Bör det vara inkomstberoende?

Barnbidraget är idag en av grundbultarna i vårt välfärdssystem. Så har det varit ända sedan det allmänna barnbidraget kom till 1948. Det är idag många familjer som är beroende av bidraget för att täcka sina utgifter i hushållet. De som är mest beroende av barnbidraget är dock ensamstående föräldrar, och framförallt ensamstående mammor eftersom de i genomsnitt har en lägre inkomst jämfört med män.

Hur barnbidraget fungerar idag

Som sagt så har Sverige i dagsläget ett allmänt barnbidrag, vilket innebär att alla som är berättigade till bidraget får samma summa, 1050 kronor per barn och månad. Om föräldrarna skiljer sig så kan barnbidraget delas lika, om båda föräldrarna samtycker till detta. Fördelen med detta system är att det är ett ganska enkelt regelverk, vilket gör det ganska enkelt för Försäkringskassan att administrera.

Nackdelen med detta system är att även de som inte är i behov av barnbidraget får det, det vill säga höginkomsttagare. Såsom reglerna är utformade nu så går det inte ens att tacka nej till barnbidraget utan det betalas ut vare sig man vill eller inte.

Hur ett inkomstberoende barnbidrag skulle kunna fungera

Skulle man kunna förändra barnbidraget? Allt i vår värld går att förändra, så även barnbidraget skulle kunan förändras enligt min mening. Varför skulle man då göra det? Jo syftet med en förändring skulle vara att försöka styra barnbidraget så att det kan stötta de som är i störst behov av det. De som som har störst behov är helt klart låginkomsttagare.

En förändring skulle kunna göra barnbidraget inkomstberoende så att de som har lägst inkomst får ett högre barnbidrag och höginkomsttagare får ett mindre, eller inget alls. På så vis skulle exempelvis ensamstående mammor få en ytterligare stöttning som de alldeles säkert är i behov av.

Jämställdhet och barnbidraget

Motståndare till denna tanke skulle kunna säga att detta inte är jämställt då männen i regel tjänar mer och skulle då få ett mindre barnbidrag, men å andra sidan så tycker jag att bidrag skall vara ett verktyg som stöttar de i samhället som behöver extra stöttning.

Lämna ett svar